piątek, 13 lipca 2018

ZMIANA ZASAD PRZYJMOWANIA ZORGANIZOWANYCH GRUP MŁODZIEŻY

Z dniem 13.07.2018 Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim wprowadza do cennika zmiany zasad przyjmowania grup zorganizowanych w Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu


Regulamin dla grup zorganizowanych, obowiązujący w Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu 
  1. Za zorganizowaną grupę dzieci i  młodzieży, uważać się będzie ilość od 10 do 20 uczestników (ograniczenie wyznaczone jest przez ilość dostępnych łódek klasy optymist)
  2. Uprawnienie do zastosowania opłaty ryczałtowej będą posiadały placówki oświatowe oraz organizacje non-profit, jeśli ich działalność nakierowana jest na organizację różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
  3. Opłata ryczałtowa obejmowała będzie prawo do korzystania z nieruchomości, obiektów na niej znajdujących się (świetlica, WC, wiata, boisko, plac zabaw), kajaków oraz sprzętu do nauki żeglowania na wodzie i na lodzie klasy optymist oraz ice-opti, z uwzględnieniem sprzętu do asekuracji na wodzie i lodzie.
  4. Dzienny ryczałt za korzystanie z infrastruktury w pkt.3 dla 20 osób wynosić będzie 400,00 PLN (20,00 PLN od uczestnika) i ustalony w zależności od tej ilości (tzn.:jeżeli będzie 15 osób to ryczałt wyniesie 300,00 PLN).
  5. Ryczałt dzienny obejmować będzie 2 czasookresy po 5 godzin każdy. Pierwszy od 10.00 do 15.00 i drugi od 15.00 do 20.00. Umożliwi to przyjmowanie dwóch grup dziennie. 


Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
    w Kamionku Wielkim                   

środa, 30 maja 2018

TEREN STANICY NIEDOSTĘPNY

W dniu 09 czerwca (sobota) w Stanicy będzie miała miejsce impreza zamknięta. Zapraszamy w innych terminach.
Za niedogodności przepraszamy

DZIEŃ SPORTU MOW

W dniu 30,05 na terenie stanicy wodnej odbył się DZIEŃ SPORTU dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim. Nauczyciele zorganizowali oraz prowadzili szereg dyscyplin sprawnościowych. Młodzież chętnie wykorzystała piękna słoneczną pogodę i zamiast siedzieć w szkole tłumnie przybyła do Stanicy. Impreza rozpoczęła się od otwarcia zawodów przez dyrektora szkoły. Zostały przedstawione konkurencje sportowe oraz zasady punktacji oraz bezpieczeństwa. następnie wychowankowie rozeszli się do poszczególnych konkurencji. Pierwsza z nich był tor przeszkód, kolejna rzuty piłka do kosza, następne to strzały piłka do bramki.
Po tych konkurencjach wychowankowie brali udział w konkursie rzutu rzutka ratownicza do calu oraz wbijaniu gwoździ na czas. Po tych zawodach odbyło się ognisko a następnie dla relaksu chłopcy pływali kajakami. Na koniec odbyło się wręczenie nagród dla zwycięzców oraz  pamiątkowych dyplomów dla najlepszych w poszczególnych konkurencjach.

środa, 25 kwietnia 2018

Przygotowania do sezonu

Wykorzystując miła, słoneczna pogodę rozpoczęliśmy przygotowania do sezonu. Prace porządkowe i remontowe po zimie w większym stopniu zostały zakończone. W sobotę 21.04 wykorzystując obecność wychowanków MOW przygotowaliśmy kajaki do pływania. kajaki po zimie należało wyjąc z wiaty, następnie umyć je bieżącą woda, wytrzeć i ustawić na stojakach. W podziękowaniu z pomoc chłopcy zostali zaproszeni na ognisko podczas którego piekliśmy kiełbaski. Na koniec chłopcy mogli popływać kajakami pod nadzorem wychowawców.

środa, 11 kwietnia 2018

42 Ogólnopolski Zlot Pamięci Narodowej w Nadrzeżu

Stanica Wodna Nadbrzeże oraz PTTK oddział Ziemi elbląskiej zapraszają na:

42 Ogólnopolski Zlotu Pamięci
Narodowej

CELE ZLOTU:
     włączenie się w ogólnopolskie obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości Państwa Polskiego i akcję Zarządu Głównego PTTK „Na Szlakach Niepodległości”
     oddanie czci poległym o wyzwolenie narodowe i społeczne w czasie II wojny światowej,
     propagowanie walorów krajoznawczo-turystycznych Ziemi Elbląskiej,
     popularyzacja czynnego wypoczynku po pracy i nauce,
     aktywizacja środowisk młodzieżowych w uprawianiu różnorodnych form turystyki kwalifikowanej,

ORGANIZATOR:
Bezpośrednim organizatorem Zlotu jest Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu a dokładniej działający w jego strukturach członkowie: Klubu Turystyki Pieszej PTTK “DELTA” oraz Koła Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego. Zlot organizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Miasto Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
WSPÓŁORGANIZATORZY:
·  Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku,
·  Park Krajobrazowy „Wysoczyzny Elbląskiej”,
·  Dyrekcja i młodzież Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim,
·  Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Pólnocny-Wschód w Elblągu, Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Kamionek Wielki „Wielki Kamień",
·  Stanica Wodna w Nadbrzeżu

KOMITET ORGANIZACYJNY:
     Leszek Marcinkowski – Komandor Zlotu,
     Członkowie – Danuta Hoppa, Karol Wyszyński, Jolanta Zielińska, Danuta Żynda, Krzysztof Żynda.

TERMIN l MIEJSCE ZLOTU:
Zlot odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. na trasach pieszych, rowerowych i dowolnych (motorowych, rowerowych oraz pieszych). Zbiórka wszystkich uczestników nastąpi o godz. 11:45 przed pomnikiem w Nadbrzeżu, gdzie o godz. 12:00 zostaną złożone wiązanki kwiatów i odprawiona zostanie msza polowa przez proboszcza Garnizonu Elbląg z udziałem Wojska Polskiego. Ognisko, konkursy i zakończenie Zlotu odbędzie się na terenie Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu.

INFORMACJE OGÓLNE
1.        Zlot odbędzie się 14.04.2018 roku
2.        W Zlocie uczestniczyć mogą:
     turyści indywidualni oraz min. 8-osobowe drużyny zgłoszone przez wszelkie organizacje,
     młodzież szkolna bierze udział w Zlocie wyłącznie pod opieką dorosłego, upoważnionego przez dyrekcję szkoły opiekuna lub nauczyciela,
1.        W razie rezygnacji z udziału w Zlocie po upływie terminu składania zgłoszeń lub w przypadku samowolnej zmiany trasy, wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnik traci prawo do świadczeń,
2.        Uczestnicy ubezpieczają się, ponoszą koszty wszelkich przejazdów i sporządzają posiłki we własnym zakresie,
3.        Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przesunięć całych grup na trasy zastępcze,
4.        O wszelkich zmianach wynikłych w trakcie organizacji Zlotu kierownicy drużyn-grup zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie.
5.        Kierownik drużyny liczącej minimum 10 osób otrzymuje świadczenia bezpłatnie,
6.        Zgłoszenia oraz opłata na rzecz organizatora na działalność statutową w wysokości:
     trasy piesze z dojazdem na punkt startowy – członkowie PTTK 11 zł pozostali 13 zł od osoby,
     trasy piesze bez dojazdu na punkt startowy – członkowie PTTK 9 zł pozostali 11 zł od osoby,

Organizator zapewnia transport na punkt startowy i po zakończeniu Zlotu do Elbląga,
7.        Zgłoszenia wraz z opłatą należy wpłacać w terminie do 10.04.2018 r. osobiście w Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu przy ul. Krótkiej  5 tel./fax.: 641-12-96 lub na konto Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu:
BANK PEKAO S.A. II O/Elbląg 36 1240 22616 1111 0010 31670 76160

z dopiskiem „Zlot do Nadbrzeża 2018"

1.        Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na druku zgłoszenia załączonym do regulaminu, w przypadku grup szkolnych wymagany jest stempel szkoły i podpis dyrektora oraz podanie obok nr szkoły i klasy,
2.        Opiekun drużyny ma obowiązek podać dane kontaktowe.
3.        Ze względu na usprawnienie organizacji imprezy prosimy o zamieszczenie na przekazach i kopertach z korespondencją rajdową dopisku: „Zlot do Nadbrzeża”,
4.        W przypadku wpłaty na konto Oddziału prosimy o dołączenie do zgłoszenia kserokopii dowodu wpłaty. Oryginał należy zabrać na start trasy i przedstawić jej kierownikowi celem wyjaśnienia powstałych (ewentualnych) wątpliwości,
5.        O przyjęciu drużyn decyduje data zgłoszenia /dostarczenia karty zgłoszenia i dokonania wpłaty lub przelewu do Oddziału PTTK/,
6.        Ilość osób uczestniczących w Zlocie i na poszczególnych trasach jest ograniczona,
7.        W przypadku rezygnacji z udziału w Zlocie, wpisowe nie podlega zwrotowi,
8.        Ubezpieczenia grup od nieszczęśliwych wypadków dokonują ich kierownicy we własnym zakresie i na własny koszt,
9.        Organizator ma prawo nie przyjąć na Zlot osób indywidualnych lub drużyn, jeżeli nie będzie mógł zapewnić bezpieczeństwa uczestnikom Zlotu.

ŚWIADCZENIA:
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
      obsługę kadry programowej PTTK na trasach pieszych,
      pamiątkowy znaczek Zlotowy
      pamiątkowy dyplom dla drużyny,
      posiłek na zakończenie Zlotu,
      przejazd autokarem na punkt startowy i powrót po Zlocie do Elbląga,

KONKURSY:
W trakcie zakończenia Zlotu odbędą się konkursy (tematycznie związane z martyrologią regionu):
·         krajoznawczo-historyczny
     wokalno-recytatorski
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
     Zlot odbędzie się bez względu na pogodę,
     organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Zlotu osobom trzecim,
     ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Zlotu,
     uczestnicy Zlotu powinni przestrzegać poleceń kierownictwa Zlotu, przepisów p.poż. i Karty Turysty,


LP.
PRZEBIEG
PROWADZACY

TRASA NUMER 1
11 km

Start: dnia 14.04.2018 r. – przystanek ZKM w Rubnie Wielkim o godz. 8:30. Wyjazd na punkt startowy o godz. 8:00 ul. Krótka 5 Oddział PTTK. 

RUBNO WIELKIE – aleja lipowa – Próchnik – leśną drogą – ścieżka dydaktyczna – NADBRZEŻE

Danuta Hoppa
KTP „DELTA”

TRASA NUMER 2
7 km

Start: dnia 14.04.2018 r. – przystanek ZKM k/kościoła w Próchniku o godz. 9:00. Wyjazd na punkt startowy o godz. 8:30 ul. Krótka 5 Oddział PTTK. 

PRÓCHNIK  – szlak czerwony – ścieżka dydaktyczna – NADBRZEŻE

Danuta Żynda,
Krzysztof Żynda
KTP „DELTA”

TRASA
NUMER 3
7 km

Start: dnia 14.04.2018 r. – przystanek PKS w Kadynach o godz. 8:45. Wyjazd na punkt startowy o godz. 8:00 ul. Krótka 5 Oddział PTTK.

KADYNY – Pęklewo – Suchacz – NADBRZEŻE  

Karol Wyszyński
Koło Przewodników
i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego

Proponujemy również trasy indywidualne prowadzone przez uczestników indywidual­nie lub trasy na życzenie z Przodownikiem Turystyki Pieszej lub przewodnikiem PTTK opracowane przez uczestników i uzgodnione kierownictwem Złazu.
Zbiórka wszystkich uczestników tras o godz. 11:45 przed pomnikiem w Nadbrzeżu.
środa, 21 marca 2018

Warunki lodowe


Raport lodowy z dnia 08.03.2018. Od kilku dni utrzymują się dodatnie temperatury. Grubość lodu oscyluje w przedziale 13-14 cm, jednakże stracił on swoją wytrzymałość. Warunki do uprawiania żeglarstwa lodowego stają się niebezpieczne. Stanica Wodna w Nadbrzeżu wstrzymuje wypożyczanie bojerów.

Szkolenie ratownictwa lodowego


W dniu 03.03.18 pracownicy Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu brali udział w części praktycznej dwudniowego szkolenia dotyczącego ratownictwa lodowego. Instruktorzy WOPR przedstawili techniki ratunkowe po czym przeszli do części praktycznej. W trakcie tego szkolenia ćwiczono udzielanie pomocy człowiekowi pod którym zarwał się lód. Robiono to między innymi za pomocą wiosła, rzutki ratowniczej, oraz sań lodowych. Ćwiczono sposoby bezpiecznego wyjścia z wody na lód między innymi za pomocą kolców lodowych. Nabyta wiedza podczas tego szkolenia będzie niezwykle potrzebna w pracy, tak aby pracownicy mogli skutecznie reagować w sytuacjach kryzysowych.